Statsbudsjettet: 55 millioner til «primærhelseteam»

Foto: Ekanger, iStockphoto.

Aktuelt

Statsbudsjettet: 55 millioner til «primærhelseteam»

Departementet vil sette i gang en pilot med primærhelseteam våren 2018 og bevilger 55 millioner kroner til det. Teamene skal bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær.

Publisert

Endret

Piloten skal vare i tre år og det skal velges ut seks interesserte kommuner med til sammen 80 fastleger.

BFIs hovedsatsing de neste årene er nettopp bioingeniører i primærhelsetjenesten. Lisa H. Sande, instituttleder i BFI,  sa til Bioingeniøren tidligere i høst at BFI må overbevise kommunene om at bioingeniørkompetanse kan gi raskere prøvesvar og dermed raskere behandling, og at det igjen kan bidra til færre sykehusinnleggelser og reinnleggelser.

Lisa Husby Sande
Instituttleder Lisa Husby er fornøyd med regjeringens satsing på primærhelseam, men mener at også bioingeniører bør inngå i teamene der det er naturlig. Foto: Annette Larsen

Sande synes primærhelseteamene er en positiv satsing, men hun mener at bioingeniører bør inngå i teamene der det er mulig.

- I de kommunene som har bioingeniør ansatt, bør teamene få glede av bioingeniørenes spisskompetanse innen prøvetaking, valg av analysemetoder og kvalitetssikring, mener hun.

Underregulering av refusjonstakstene

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett for 2018 er totalt på 198 milliarder kroner, en økning på cirka åtte milliarder sammenliknet med i fjor. For både private og offentlige laboratorier er det imidlertid lagt opp til en såkalt underregulering av refusjonstakstene, det vil si en reell nedgang.

Departementet begrunner det med at utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en vedvarende vekst over flere år. Ved å underregulere takstene i forhold til antatt pris- og kostnadsvekst, håper departementet å stimulere til økt effektivisering.

Gro Jensen er skeptisk til at underregulering av refusjonstakstene skal kunne føre til effektivisering av laboratoriene.

- Det er svært lite laboratoriene kan gjøre for å effektivisere driften. Vi må uansett ta imot de prøvene som til enhver tid kommer fra inneliggende og polikliniske pasienter. Prøver fra eksterne pasienter, som vi ikke tjener så mye på, kan vi selvsagt sende videre, men det er jo en dårlig løsning, mener Gro Jensen, medlem av BFIs fagstyre og avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Takstsystemet legges om fra 1. januar 2018. Det nye refusjonssystemet bygger på koder fra Norsk Laboratoriekodeverk. Omleggingen vil i første omgang ikke omfatte patologi.

Persontilpasset medisin

Det foreslås å bevilge 19 millioner kroner til Nasjonal strategi for persontilpasset medisin, en styrking på 11 millioner. Styrkingen skal gå til oppbygging og drift av en nasjonal database over genetiske varianter hos norske pasienter - og til etablering og drift av et nasjonalt kompetansenettverk.

Lisa H. Sande er glad for den økte satsingen og hun mener at bioingeniører med sin kompetanse vil kunne spille en sentral rolle.

- Det et er også viktig å øke kompetansen innen genetisk veiledning. Bioingeniører er blant yrkesgruppene som utdanner seg til å bli genetiske veiledere, og med sin kompetanse innen medisinsk laboratorieteknologi har de gode forutsetninger for å spesialisere seg innen persontilpasset medisin, sier hun.

7,8 millioner til Noklus

Bevilgningene til Noklus (Norsk laboratorievirksomhet utenfor sykehus) er en gjenganger i Bioingeniørens omtale av statsbudsjettet. I de siste årene er det den laboratoriefaglige kompetansen i sykehjem og hjemmetjenester som har fått oppmerksomhet. Departementet foreslår å bevilge på 7,8 millioner i 2018, samme som i 2017.

Noklus kommenterer bevilgningen slik på nettsiden sin:
«Noklus er glad for at det foreslås at bevilgningen til Noklus videreføres, en større bevilgning vil føre til at alle brukerne av hjemmetjenesten raskere kan få et likeverdig og kvalitetssikret tilbud.»

Andre aktuelle poster

  • Regjeringen legger til rette for nye investeringsprosjekt for sykehus. Det er foreslått lån til nytt klinikkbygg til Radiumhospitalet, utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.
  • Regjeringen oppretter en egen undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten for å forebygge såkalt «uønskede hendelser» og foreslår 20 millioner til etablering og drift i 2018.
  • Det er allerede vedtatt tarmkreftscreening av alle 55-åringer fra 2019. For å forberede dette foreslår regjeringen å øke bevilgingen til screening med 18 millioner kroner i 2018.

Stikkord:

BFI, Statsbudsjett, Økonomi