Den store sykehusutbyggingen

Slik er inngangspartiet til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal planlagt.

Aktuelt
Aktuelt

Den store sykehusutbyggingen

Det neste tiåret skal det brukes flerfoldige milliarder på nye sykehusbygg over hele landet. Å sikre at byggene – og laboratoriene – er tilpasset fremtidens helsetjenester er ingen enkel oppgave.

Historien om norske sykehusbygg kan fortelles på mange måter, men enkelte ord og uttrykk går igjen: Forholdene er «uverdige», bygningsmassen «uegnet», infrastrukturen «mangelfull». Det snakkes om korridorpasienter, råteskader og dårlig fremkommelighet. Mange av dagens sykehus ble bygget i en annen tid og for en annen type helsevesen. I Stavanger stammer de eldste sykehusbyggene fra 1920-tallet, sykehuset i Hammerfest ble ferdigstilt i 1956, mens Molde sjukehus åpnet i 1960. For ikke å glemme Ullevål, der epidemiavdelingen tok i mot sine første pasienter i 1887.
Siden den gang har innbyggerne blitt mange flere, de lever lengre og får andre typer sykdommer. Pasienter som skal opereres, er ofte inn og ut av sykehuset på én dag. Den medisinske utviklingen har revolusjonert diagnostikk og behandling. I fremtiden blir det enda kortere liggetid, enda mer dagbehandling og enda mer avansert teknologi. Ullevåls vakre paviljongbygg, og mange andre sykehusbygg, har gått ut på medisinsk dato.

Byggeboom i helsesektoren

Nå går det mot byggeboom i helsesektoren. De neste tiårene skal det investeres mange titalls milliarder kroner i nye sykehusbygg i sør, nord, øst og vest. Noen prosjekter er relativt beskjedne, andre enorme (se tabell nede i artikkelen). Utfordringene står i kø: Når hørte man sist om et sykehusbygg som sto ferdig før tiden, kostet mindre enn forventet og gjorde alle fornøyde? Vi skal bygge sykehus for fremtiden, er budskapet fra helseforetakene, men ingen vet hvordan fremtiden blir, verken på sengepost eller laboratoriet.

Derfor bør man lage romløsninger som er så åpne som mulig, understreker Hege Anette Martinsen, prosjektrådgiver i Metier OEC. Det er et firma som leder store byggeprosjekter, deriblant nye sykehus. Martinsen er utdannet bioingeniør og arbeider særlig med å planlegge laboratoriene.

− Den vanligste feilen er å låse funksjonene for tidlig, sier hun.

Planlegge for fremtiden

Innen første spadetak tas, har man planlagt i årevis. Når det gjelder laboratoriene, handler det blant annet om å finne ut hvilke analyser som skal utføres, hva slags instrumenter som skal på plass og hvor mange som skal jobbe der.

Hege Anette Martinsen

− Mange planlegger nye laboratorier utfra hvordan de har det og hvordan de arbeider i dag. Men man må forsøke å se inn i fremtiden og ta høyde for at laboratoriehverdagen vil endre seg, sier Martinsen.

For eksempel vil enda flere analyser bli automatisert. Da må laboratoriet ha stort nok areal, mange nok strøm- og datapunkt og god nok støyskjerming til å huse instrumentene. Laboratorieutstyr krever mye infrastruktur, som strøm, vann, gass og avtrekk. Føringer for slik infrastruktur ligger fast fra tidlig fase, påpeker Martinsen. Det gjør det ekstra viktig å bygge slik at man kan flytte vegger og gjøre om areal og arbeidsflyt, og dermed sikre noe fleksibilitet.

Sykehusstrid

Omtrent halvveis inn Fannefjorden, 20 kilometer fra Molde og 50 kilometer fra Kristiansund, ligger tettstedet Hjelset. I 1913 ble «Opdøl sindsykeasyl» åpnet her, et fælt navn på et idyllisk område. Store løvtrær omkranser bygningene, fjorden er ikke langt unna. I mer enn hundre år har psykiatriske pasienter fått behandling på det som etter hvert ble Opdøl sjukehus. Nå er det slutt. Her, ved et tettsted med rundt 1000 innbyggere, skal det bygges nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det ble avgjørelsen etter årevis med krangling og søksmål og fakkeltog.

Ingen som har fulgt sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund kan være i tvil om at et nytt sykehus handler om mye mer enn sengeplasser og nymotens operasjonsstuer. Folk er opptatt av nærhet til helsetjenester, selvsagt, men et nytt sykehus betyr også arbeidsplasser, forretningsmuligheter og potensial for byutvikling. Det vet lokalpolitikere svært godt.

− For at ingen skal bli altfor sure, legger man et nytt sykehus mellom to byer. Det er lite gjennomtenkt å legge en økonomisk motor på landet, sier arkitekt og urbanist Øystein Grønning.

Lokalpolitikk trumfer byutvikling

Han er ikke imponert over at lokalpolitikk gang på gang trumfer miljøhensyn og muligheter for byutvikling. Kollektivtilbudet til Hjelset, for eksempel, er ikke all verden. Da blir bil løsningen for både ansatte og pasienter, og mangedoblet trafikk resultatet. Grønning vil at helseledere og politikere er bevisst sitt samfunnsansvar når de bestemmer hvor de skal investere milliarder av fellesskapets midler.

− Nå går både Kristiansund og Molde glipp av en gyllen anledning til å ruste opp byen, fastslår han.

Kritikerne av det planlagte Mjøssykehuset på Innlandet sier det samme. Der skal man legge et nytt storsykehus til lille Moelv, med rundt 4500 innbyggere. Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Hamar er alle større byer med mange flere innbyggere. Men å velge én vil gå på bekostning av de andre. Så da blir det Moelv, som ligger mer eller mindre midt mellom de fire større byene.

Også i Østfold valgte man å bygge nytt sykehus utenfor byene.

− Nå bygges det et teppe av boliger rundt, uten annen tanke enn at de er nær en stor arbeidsplass. Vi bør være mer bevisst hva slags byer og boområder vi ønsker, mener urbanisten Grønning.

Nok en byggestans

Tilbake til Hjelset, hvor grunnstenen til det nye sykehuset skulle ha vært lagt for lengst. Men alt går sjelden etter planen. I juni 2018 ble byggeprosjektet stoppet, igjen. Anbudsprosessen viste at det ikke ville være mulig å bygge det som var tenkt innen rammene som er gitt. Prosjektet må gjennom nye runder for å «optimalisere arealet».

− Det er utfordrende å realisere prosjektet innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt. Å bli forsinket – igjen – var et skikkelig slag i ansiktet, sukker Merete Hagbø, bioingeniør og tidligere avdelingssjef for laboratoriemedisin.

Merete Hagbø. Foto: Privat

Siden 2015 har hun arbeidet med å planlegge det nye sykehuset. Nå fortviler hun over at helseforetaket må drifte enda lengre i uegnede bygg og bruke enda mer penger på vedlikehold av gamle bygninger. På PC’en har hun tegninger av et ferdig flott sykehus, og hun forteller at laboratoriet stort sett er fornøyd med løsningene slik det er planlagt per i dag:

En stor analysehall med plass til felles automasjon for mikrobiologiske og biokjemiske analyser. Mer plass til genteknologi. Plassering ganske sentralt i bygget. De fleste laboratoriefunksjonene samlet på ett sted. Rørpost. En egen prøvetakingsenhet tilknyttet poliklinikken. Og tappestasjon for blodgivere i sentrum av både Molde og Kristiansund.

− Vi har utfordret laboratoriene til å tenke mer sambruk av areal, sier Hagbø.

Selv om medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi skal ha hver sine områder på laboratoriet, har man blant annet planlagt felles prøvemottak, analysehall og oppholdsrom. Best mulig utnyttelse av areal er en viktig målsetting.

Ingen standardisering

Å planlegge laboratorier er ekstra utfordrende fordi det ikke fins standardiserte metoder for å regne ut fremtidige behov. Ingen laboratorier er like. De har forskjellige funksjoner, analyserepertoar, instrumentpark og IKT-løsninger. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal for eksempel ikke utføre patologi; det skal gjøres i Ålesund. SNR på sin side skal tilby et bredere utvalg mikrobiologiske analyser enn Ålesund, og må dermed sette av større plass til det på laboratoriet på Hjelset.

Hagbø forteller at ansatte ved laboratoriet har bidratt i alle faser av planleggingen og at engasjementet har vært stor.

− Medvirkningen fra ansatte er viktig for å lykkes med planlegging og sikre eierskap til løsningene som velges. Nå håper vi bare at det ikke blir veldig store endringer i planene våre, sier Hagbø.

Tomten er klar. Klarsignal mangler. Hagbø er optimist og mener den store sykehusutbyggingen på Hjelset vil være i gang sommeren 2020.

I januar 2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst å gå videre med planene om å bygge to nye sykehus i Oslo: Ett lokalsykehus på den nåværende sykehustomten på Aker og ett regionsykehus på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet. Ullevål sykehus skal legges ned.

Protestene kom umiddelbart. Man har kranglet om nye sykehus i Oslo i årevis.

Prislappen for de to nye sykehusene ventes å bli svimlende 25,5 milliarder kroner. Tomten på Ullevål skal selges for å finansiere nye bygg, men det er langt fra nok. Og hvor mye er tomten egentlig verd?

På Gaustad skal det bygges blokker som er 60-70 meter høye, men fagfolk strides om dette er egnet for sykehusdrift. Protestene fra andre hold kommer i fleng: Plan- og bygningsetaten minner om at høydegrensen i Oslo er 42 meter, byantikvaren er bekymret for de fredede bygningene på Gaustad sykehus, naboene er heller ikke særlig blide. Og ansatte frykter at fagmiljøene på Ullevål blir utradert.

Alle ansattrepresentanter stemte mot forslaget på styremøtet i januar, men de ansatte er i mindretall. Litt glede kunne de finne i at styret bestemte «å belyse» Ullevål som alternativ til å bygge ut Gaustad. Belysningen skal være ferdig innen 19. juni.

Siste ord er ikke sagt.

Det nye universitetssykehuset i Stavanger skal bygges i flere trinn. Første trinn skal stå klart 2023. Da flyttes all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi- og laboratoriefunksjoner fra de nåværende lokalene på Våland til nytt bygg på Ullandhaug. Men det meste av dagbehandling og poliklinisk virksomhet skal fremdeles foregå på Våland. Det betyr at alle fire laboratoriefagene blir delt, og skal ha noe drift i nytt sykehus og noe i det gamle.

− Når vi planlegger det nye laboratoriet, må vi tenke på en annen måte enn om all laboratorievirksomhet hadde flyttet samtidig, sier bioingeniør Ellen Roalkvam Galta. Hun er utstyrsrådgiver for laboratoriene i byggeprosjektet.

Det meste av funksjonene knyttet til medisinsk biokjemi og immunologi og transfusjonsmedisin blir flyttet i 2023, men mikrobiologi og patologi blir i hovedsak værende i de gamle lokalene.

− Vi planlegger en stor analysehall, som ved innflytting skal dekke behovet til medisinsk biokjemi. Siden utviklingen innen analyseinstrument som kan koples til et automasjonsbånd er stor, legger vi opp til en fleksibel løsning i hallen. Da kan vi tilpasse nye situasjoner og muligheter, forklarer Galta.

Analysehallen blir på rundt 400 kvadratmeter. Nytt automasjonsbånd og nye analyseinstrumenter skal anskaffes.

I det nye sykehuset får laboratoriene plass i første etasje i «Behandlingsbygget». Det nye sykehuset får rørpost og felles prøvemottak.

Sykehusutbyggingen i Stavanger er i rute. Gravemaskinene var i gang i begynnelsen av mars.

I slutten av mai 2018 begynte Laboratoriemedisin ved UNN Tromsø å flytte inn i den splitter nye A-fløya. Bygget er totalt 22 000 kvadratmeter stort og kostet 1,6 milliarder kroner å bygge. Hele plan 10, over 2000 kvadratmeter, er viet laboratoriet.

Mens byggeprosessen har pågått måtte Laboratoriemedisin deles over flere lokasjoner. Blodgivertjenesten ble flyttet helt ut av sykehuset og midlertidig etablert ved Nerstranda kjøpesenter i Tromsø sentrum.

− Fremdeles er det noen laboratoriefunksjoner som ikke har flyttet, men når de også er på plass, får vi samlet stort sett hele laboratoriedriften på ett sted, forteller bioingeniør Bjørn Ivar Strand, som har vært tett involvert i planleggingen.

I løpet av høsten 2019 flytter også blodgivertjenesten til et nytt bygg tilknyttet sykehuset.

Det nye laboratoriet i Tromsø har blant annet fått nytt stort automasjonssystem, større og bedre spesialisert rom for massespektronomi og et nytt rørpostsystem som foreløpig kun er i bruk i det nye bygget. To prøvemottak er på plass; ett for prøver som kommer utenfra, ett for prøver tatt på sykehuset.

Strand har vært fristilt fra arbeid i rutinen for å kunne følge opp byggeprosessen. Selv om det har vært noen utfordringer med temperatur og ventilasjon i det nye bygget, er Strand alt i alt svært godt fornøyd.

− Det er vi som jobber på laboratoriet som vet best hva vi trenger. At ansatte på sykehuset har en hånd på rattet sammen med arkitekt og byggherre er svært nyttig for å få et funksjonelt bygg for både pasienter og ansatte, mener han.

Stikkord:

Finnmarkssykehuset, Helse Møre og Romsdal, Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuslaboratorium, Universitetssykehuset Nord-Norge, Vestre Viken