NITO om pandemievalueringen: Folk må få vite hvor usikre selvtester kan være

NITO støtter at selvtester for SARS-CoV-2 ble benyttet, men skriver i et høringssvar at det i løpet av pandemien ble klart at mange av selvtestene på markedet hadde alt for lav sensitivitet. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

NITO om pandemievalueringen: Folk må få vite hvor usikre selvtester kan være

Publisert

Endret

Koronautvalget har evaluert alt myndighetene gjorde for å håndtere covid-19-pandemien. Utvalgets rapport ble sendt på høring og NITO tar i organisasjonens høringssvar blant annet opp bruken av selvtester.

NITO støtter at selvtester ble benyttet, men skriver at det i løpet av pandemien ble klart at mange av selvtestene på markedet hadde alt for lav sensitivitet. Organisasjonen mener at myndighetene må informere brukere av selvtester om usikkerheten knyttet til en test med lav sensitivitet.

- Smitteutbrudd kunne muligens vært unngått hvis brukere var informert om at positivt svar var til å stole på, mens negativt svar på covid-testen kunne være svært usikkert, påpekes det i høringssvaret.

Behov for bedre beredskap

NITO understreker også at det må legges beredskapsplaner som inkluderer bioingeniører, IKT-ingeniører og medisinsk teknisk personell. Norge må ha mange nok av disse yrkesgruppene for å kunne håndtere fremtidige kriser og pandemier. Det trengs også bedre digitale løsninger. NITO skriver i høringssvaret:

Under pandemien opplevde NITO at det ikke var noen form for sentral koordinering av prøveflyt eller noe sentralt arbeid for å forbedre infrastrukturen. Mange prøvetakingsenheter hadde ikke gode elektroniske rekvireringsløsninger. Det medførte mye manuell innregistrering av prøver.

Laboratoriene var i stor grad overlatt til seg selv, da prøvemengden overgikk analysekapasiteten. Det førte til at laboratorier med mindre kapasitet mottok prøvemengder de ikke kunne håndtere, mens større laboratorier satt med uutnyttet potensiale. Dette resulterte i forsinkede prøvesvar.

Stikkord:

COVID-19, NITO