Rekonvalesensplasma kan ha gitt lavere dødelighet

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Rekonvalesensplasma kan ha gitt lavere dødelighet

Publisert

Endret

Av Heidi Strand, journalist

En gruppe immunsviktpasienter (n=59) hadde muligens effekt av behandlingen med covid-19-rekonvalesensplasma under pandemien. Rekonvalesensplasma er plasma med antistoffer fra personer som har gjennomgått infeksjon og blitt friske. Ved enkelte andre virussykdommer har behandling med rekonvalesensplasma redusert symptomer og gitt raskere bedring.

Behandlingen med rekonvalesensplasma ble først gitt til kritisk syke pasienter etter individuell vurdering, men i perioden 07.12.2020–30.03.2022 kun til kritisk syke hvor grunnsykdommen eller immunsupprimerende behandling ble antatt å hemme immunresponsen/ vaksineresponsen. I gruppen pasienter med underliggende immunsvikt døde 34 prosent (20 av 59 pasienter), mens i den antatt immunkompetente pasientgruppen døde 55 prosent (11 av 20 pasienter). Andre forskjeller av betydning mellom de to gruppene var at immunsviktpasienter var yngre (63 år (46–70)) enn de antatt immunkompetente pasientene (73 år (63–81)), og hadde i median flere komorbiditeter enn de immunkompetente.

Pasientene fikk i median 2 (minst 1, maks 21) enheter plasma. Behandlingen ble godt tolerert av 79 pasienter, med unntak av to pasienter som opplevde milde allergiske hudreaksjoner som utslett og kløe. Ingen andre eller mer alvorlige bivirkninger ble rapportert.

Det var få pasienter som mottok rekonvalesensplasma under covid-19-pandemien i Norge, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Rapportens hovedfunn er likevel at rekonvalesensplasma er en trygg behandling, som kan vurderes ved behandling av immunsviktpasienter med covid-19-infeksjon.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, Kort rapport «Covid-19-pasienter behandlet med rekonvalesensplasma». DOI: 10.4045/tidsskr.22.0577

Stikkord:

COVID-19