Radiografene inntar (og overtar?) nukleærmedisinen

Det brukes stadig mer strålegivende apparatur innen nukleærmedisinen. Det er derfor ansatt mange radiografer ved de nukleærmedisinske avdelingene de siste årene. Foto Svein A. Liljebakk.

FAG Aktuelt

Radiografene inntar (og overtar?) nukleærmedisinen

For seks år siden jobbet det bare bioingeniører ved nukleærmedisinsk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø. Nå er styrkeforholdet 3 – 1 i radiografenes favør.

Publisert

Endret

- Det har de siste årene skjedd en utvikling innen nukleærmedisin i retning bildediagnostikk med stadig mer bruk av strålegivende apparatur som for eksempel CT. Det er derfor naturlig å ansette radiografer, mener Line Sivertsen, som er avdelingsleder ved Bildediagnostisk avdeling på Nordlandssykehuset, der også nukleærmedisin er organisert.

Sivertsen er ikke opptatt av styrkeforholdet mellom de to yrkesgruppene, men hun mener at begge bør være representert.

Line Sivertsen mener at både radiografer og bioingeniører bær være representert ved de nukleærmedisinske avdelingene.

- Vi har imidlertid problemer med å få bioingeniørsøkere når vi lyser ut stillinger. Vi har hengt opp flyere på laboratoriene og også tilbudt hospitering, men få er interessert, sier Sivertsen.
Hun tror en del av forklaringen er en generell mangel på bioingeniører, mens situasjonen for radiografer heller mer i motsatt retning.

- Kan du se for deg en framtid med bare radiografer på nukleærmedisin?

- Radiografene kan selvsagt lære seg hotlab på samme måte som bioingeniører kan lære radiografoppgaver, så det ville gått bra. Men det beste er å føre videre det tverrfaglige miljøet vi har i dag.

Sivertsen merker seg stadig større interesse for nukleærmedisin fra radiografer – også blant studenter. Det samme er altså ikke tilfelle for bioingeniører.

Ulik praksis

Generelt er det store variasjoner i hvordan styrkeforholdet er mellom radiografer og bioingeniører på norske sykehus. På OUS Rikshospitalet er gruppene jevnstore, forteller Aud E. Melbøe, som både har skrevet fagartikkel og er intervjuet i dette nummeret av Bioingeniøren.

Vi har kontaktet flere av de 24 sykehusene som har nukleærmedisinske avdelinger og har fått svar fra blant annet Sykehuset i Ålesund. Der er nukleærmedisin et eget fagområde ved Avdeling for radiologi Ålesund og Volda. Det er ansatt to bioingeniører og to radiografer ved avdelingen.
Ved UNN i Tromsø er fagområdet organisert under PET-senteret. Nukleærmedisin er en egen seksjon med fire bioingeniører og ni radiografer. Ved både Haukeland og Stavanger universitetssjukehus er det få eller ingen bioingeniører.
Det er med andre ord ulik praksis på sykehusene.

Hva med utdanningene?

Det har også vært store forskjeller i hvor mye utdanningene har prioritert nukleærmedisin (se rammesak). Ved OsloMet har opptil to tredeler av studentene tatt hele ti studiepoeng. Ved utdanningen i Bergen får de kun en orientering.

I den gamle rammeplanen for bioingeniørutdanningene (som fremdeles gjelder) står det at «De medisinske laboratorieemnene, laboratorieteknologi og laboratoriemedisin, skal inneholde sentrale tema innen de medisinske laboratoriespesialiteter; medisinsk biokjemi, hematologi, klinisk farmakologi, nukleærmedisin, medisinsk genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi».

I de nye retningslinjene som gjelder fra høsten 2020 (paragraf 4f) står det at studentene skal ha «kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen de medisinske laboratoriespesialitetene: medisinsk genetikk, cytologi, histopatologi, molekylærpatologi, farmakologi og nukleærmedisin».

Litt mer konkret altså, men fremdeles åpent for tolkning. Ved OsloMet fører imidlertid de nye retningslinjene til at mange får færre timer enn tidligere, siden nukleærmedisin nå blir del av et større emne på ti studiepoeng. Også ved Høgskolen i Østfold får studentene færre timer.

Videreutdanning

Alle som arbeider ved nukleærmedisinske avdelinger må ha videreutdanning. Det er OsloMet som gir denne; et masteremne på 15 studiepoeng. Studiet er for radiografer og bioingeniører. Toril Tefre, førsteamanuensis ved OsloMet, etterlyser bioingeniører.

Toril Tefre ønsker seg flere bioingeniører til videreutdanningen i nukleærmedisin.

- Dessverre er det nesten bare radiografer som har tatt dette emnet de siste årene. Men bioingeniørene er ønsket og etterspurt i de nukleærmedisinske miljøene. Radiografer og bioingeniører arbeider side om side - det ville derfor vært nyttig å få til enda mer samarbeid om undervisning i faget. Masteremnet arrangeres neste gang våren 2021, opplyser Tefre.

Høgskulen på Vestlandet

I forbindelse med ny studieplan planlegges nukleærmedisin inn i emnet Medisinsk laboratorieteknologi IV (10 studiepoeng (sp) i femte semester.)
Dette blir første gang undervist i 2023 og alle detaljer er ikke ferdigstilt, men sannsynligvis blir det fire - seks timer seminar/workshop. Det er ikke planlagt ferdighetstrening.

Høgskolen i Østfold

I nåværende studieplan får studentene undervisning som tilsvarer cirka 1,8 sp med lærer/veileder til stede. I tillegg tilkommer for- og etterarbeid: Forelesning 21 timer, lab 12 timer, seminar seks timer, hospitering: én dag. I ny studieplan reduseres dette blant annet for få inn mer genteknologi/molekylærbiologi. Et foreløpig mål er til sammen to sp nukleærmedisin.

NTNU Trondheim

Grunnlagsemner som kjemi og fysikk dekker grunnleggende teori om elektromagnetisk stråling og radioaktivitet. I tillegg gis det åtte forelesningstimer i nukleærmedisin. Noen studenter fra hvert kull har praksis i automasjon (fire uker) ved Avdeling for nukleærmedisin ved St. Olavs hospital. Dette opplegget blir videreført i ny studieplan.

NTNU Ålesund

Har per i dag fire - seks timer teori. Ligger under medisinsk biokjemi. I forbindelse med ny studieplan vil dette bli omorganisert. 

OsloMet

På bioingeniørutdanningen i Oslo blir det mindre nukleærmedisin (for noen). I den gamle planen var det et eget 10 sp emne som var valgfritt, men som opp mot to tredjedeler av studentene valgte. I ny studieplan blir nukleærmedisin ivaretatt i emnet BIOB2400: Patofysiologi og laboratoriediagnostikk, 10 sp. Alle må nå lære om nukleærmedisin i 2. studieår.
OsloMet har allerede et nettbasert kurs i nukleærmedisin som anbefales for dem som skal ha praksis i nukleærmedisin. To til fire studenter per år får praksis på nukleærmedisinsk avdeling i 3. studieår (7 uker).

NB! OsloMet har et masteremne på 15 sp som heter Nukleærmedisin, MABIO4500. https://www.oslomet.no/studier/hv/enkeltemner-hv/mabio4500. Dette emnet er obligatorisk for alle som skal arbeide på nukleærmedisinske avdelinger.

Universitetet i Agder

Per i dag én dag praksis på nukleærmedisinsk avdeling. I den nye planen planlegges cirka fire timer undervisning i tillegg.

Universitetet i Tromsø

Fire timer teoriundervisning tredje studieår. Noen studenter får tilbud om 12 dager praksis ved PET-senteret i Tromsø i sjette semester. Det er ikke behov for å endre undervisningen i henhold til nye retningslinjer.

Les også

Nukleærmedisinen trenger både bioingeniører og radiografer

Gi ikke slipp på nukleærmedisinen

Stikkord:

Nukleærmedisin, Radiograf, Utdanning