En rekke tips som kan gjøre møtet med pasienten bedre

FAG Bøker

En rekke tips som kan gjøre møtet med pasienten bedre

Publisert

Endret

Av MIA HJELLE, bioingeniør ved Haukeland Universitetssjukehus og medlem av BFIs rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS)

Forfattere: Trond A. Mjaaland og Bård Fossli Jensen

Tittel: Kommunikasjon med pasienter

Forlag: Universitetsforlaget 2020

Antall sider: 192

Pris: 329 kroner

ISBN: 978-82-15-04601-3

Alle som møter mennesker i sårbare situasjoner opplever viktigheten av kommunikasjon, men også utfordringene. Som profesjonell er kommunikasjon et viktig verktøy i møte med pasienter, og i det korte møtet med pasienten er god kommunikasjon et viktig redskap også for bioingeniører.

Boken «Kommunikasjon med pasienter» er skrevet som en lærebok og hensikten er å gi helsepersonell redskaper i form av ord, i møte med pasienten. Boken er skrevet lettfattelig med gode og konkrete eksempler. Det er positivt at det vektlegges hvordan en reell kommunikasjon kan arte seg, for så å gå gjennom små justeringer som kan gjøre den bedre.

Lettlest og konkret

Boken tar i hovedsak for seg kommunikasjon mellom lege og pasient, men har eksempler fra andre faggrupper i sykehus og primærhelsetjeneste. Forfatterne belyser konkrete situasjoner som alle med pasientkontakt kan relatere seg til, i større eller mindre grad.

Eksemplene er gode og tydelige, og de kan bidra til bevisstgjøring i møtet med pasienten. Boken er lettlest og konkret, noe som gjør at den kan treffe mange. Den fikk meg til å reflektere både over de møtene jeg har hatt med pasienter, og de møtene jeg selv har hatt som pasient/pårørende.
Forfatterne bruker begrepene «enighet», «empati» og «anerkjennelse», og viser hvor viktig de er i flere situasjoner. Dette gjenspeiles også i eksemplene.

Nyttig for bioingeniører

Boken er som sagt ikke rettet mot bioingeniører, men bioingeniører kan kjenne seg igjen i flere av eksemplene og dra nytte av dem. Bioingeniører har som oftest kun et kort møte med pasienten, og da er poengene til forfatterne spesielt relevante. De kan også være nyttige i vanskelige prøvetakingssituasjoner.

Mot slutten av boken tar forfatterne for seg det vanskelige i mellommenneskelig kommunikasjon. De belyser det å gjøre feil, og det å vedkjenne seg at man gjør feil.

Anbefales!

Jeg sitter igjen med en rekke tips som kan lette hverdagen i møtet med pasienten, men uten at jeg får følelsen av at jeg har feilet tidligere, heller hvordan jeg kan bli en enda bedre bioingeniør.

Jeg anbefaler denne boken spesielt for dem som har jobbet en stund og fått egne erfaringer som de kan reflektere over - erfaringer de kan sammenligne eksemplene med.

Stikkord:

Bokomtale, Kommunikasjon, Pasient