Det lokale mikrobiomet i tumorvev er assosiert med overlevelse hos pasienter med kolorektal kreft

FAG resymé

Det lokale mikrobiomet i tumorvev er assosiert med overlevelse hos pasienter med kolorektal kreft

I en artikkel publisert i Microbiology Spectrum i mars 2023, har flere involverte fagmiljøer sammenliknet det lokale mikrobiomet i tumorvev og normalt vev hos pasienter med langtkommen kolorektal kreft. Spesialbioingeniør Renate Slind Olsen er sisteforfatter på artikkelen.

Publisert

Endret

Av ANNE KATRINE KVISSEL, vitenskapelig redaktør i Bioingeniøren og førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen på Universitetet i Agder

Det lokale mikrobiomet i tumorvev er assosiert med overlevelse hos pasienter med kolorektal kreft.pdf (232 KB)

Det har i de senere år vært mye oppmerksomhet knyttet til sammenheng mellom tarmmikrobiomet og overlevelse hos pasienter med kolorektal kreft. Generelt er tarmfloraen viktig for homeostase, ved at bakteriene blant annet bidrar til cellefornyelse av epitelceller og immunmodulering. Enkelte mikrober har blitt identifisert som markører for dårlig prognose. For eksempel er det vist at mye av Fusobacterium nucleatum er assosiert med dårligere overlevelse.

I denne studien var hensikten å se på mikrobiomet i selve tumorvevet hos pasienter med kolorektal kreft og sammenlikne det med mikrobiomet i omkringliggende friskt vev hos de samme pasientene. I tillegg ble det undersøkt om forskjeller i mikrobiomet mellom normal- og tumorvev har sammenheng med overlevelse.

Utvalg og metode

Studiens deltakere ble rekruttert blant de 540 pasientene som ble operert for primært kolorektalt adenokarsinom ved Ryhov sykehus i Jönköping i perioden 1997-2017. Det endelige utvalget besto av 101 pasienter som hadde langtkommen kolorektal kreft (TNM stadium III og IV) på operasjonstidspunktet, og hvor man hadde matchende biopsimateriale fra tumor- og normalt vev. Det ble isolert DNA fra biopsimaterialet, og utført 16S rRNA-sekvensering med Illumina MiSeq. Under dataanalysen ble pasientene delt i to grupper basert på overlevelse; kort overlevelse (< 2 år, n=50) og lang overlevelse (> 5 år, n=51). Det ble utført avanserte bioinformatiske og statistiske analyser.

Sentrale funn

Når det gjelder generell forekomst av mikrober, ble det funnet en klar forskjell mellom mikrobiomet i normal- og tumorvev (figur 1).

Det var blant annet høyere relativ forekomst i tumorvev av bakterieslektene Fusobacterium, Gemella, Dialister og Campylobacter, mens slekter som Blautia og Ruminococcus hadde høyere forekomst i normalvev.

Et sentralt funn i studien var at jo større forskjellen mellom mikrobiomet i tumor- og normalvev hos den enkelte er, jo dårligere er pasientens prognose. Pasientene i gruppen med kort overlevelse hadde altså større forskjell mellom mikrobiomet i tumor- og normalvev. Det betyr at jo mer mikrobiomet i tumorvev likner på normalvevet, jo bedre prognose har pasienten.

Forfatterne påpeker at basert på deres funn, bør man konsentrere seg om å behandle det lokale mikrobiomet i tumorvevet, fremfor å endre tarmmikrobiomet generelt.

Referanse

  1. Debelius JW, Engstrad L, Matussek A, Brusselaers N, Morton JT, Stenmarker M, Olsen RS. The local tumor microbiome is associated with survival in late-stage colorectal cancer patients. Microbiol Spectr. 2023;11(3):e0506622.

Stikkord:

Forskning, Kreft, Tarmflora