Informasjon til fagfeller

Informasjon til fagfeller

Informasjon og veiledning om fagfellenes arbeid og rolle.

Publisert

Endret

Tidsskriftet Bioingeniøren er fagtidsskrift for bioingeniører og andre som er interessert i bioingeniørfaglig stoff. Bladet publiserer vitenskapelige artikler som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets (UHRs) definisjon:

 • Presenterer ny innsikt.
 • Er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
 • Er i et språk og har en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
 • Har rutiner for fagfellevurdering (refereeordning).

Bioingeniøren publiserer vitenskapelige fagartikler som er vurdert av to fagfeller. Fagfellenes funksjon er rådgivende og arbeidet er ulønnet.

Krav til fagfeller

For å være fagfelle i Bioingeniøren må man ha:

 • Minimum mastergradskompetanse
 • Hatt en selvstendig rolle i forskningsarbeid
 • Relevant yrkeserfaring
 • Publisert i fagvitenskapelige tidsskrift

Anonymitet

Det er delvis anonymitet mellom forfatter og fagfeller (fagfellen vet hvem forfatteren er).

Innholdet i manuskriptet behandles som fortrolig informasjon inntil artikkelen eventuelt er publisert. Fagfeller skal makulere/slette manuskriptet når oppdraget er utført.

Vurderingens gang

Fagartikler fordeles av redaksjonen til aktuelle fagfeller for vurdering. Aktuelle fagfeller vil deretter automatisk få tilsendt et sammendrag av den aktuelle artikkelen fra vårt publiseringssystem ScholarOne med en forespørsel om dere vil påta dere jobben som fagfelle på denne aktuelle artikkelen.

Svarer dere bekreftende på henvendelsen vil dere automatisk få tilsendt det fullstendige manuskriptet inkludert aktuelle figurer og tabeller. Alt videre arbeid med fagfellevurderingen skjer i ScholarOne, hvor dere svarer på spørsmål i henhold til våre retningslinjer. Kommentarer og rettinger kan også gjøres direkte i den tilsendte filen og lastes opp i ScholarOne.

Vurdering av manuskriptet

Det forventes at fagartikler som skal publiseres i Bioingeniøren er gjennomgått med et kritisk blikk og at feil eller mangler blir påpekt.

Bioingeniøren har utarbeidet en veiledning for artikkelforfattere som skal følges. Fagfeller bør blant annet kommentere artikkellengde og eventuelt komme med forslag til tekst eller tabeller/figurer som er overflødige.

Alle kommentarer, forslag til endringer eller anbefalinger skal begrunnes kort. Bruk funksjonen «Spor endringer» om dere skriver direkte i de tilsendte filene. Husk at alle kommentarer skal leses av artikkelforfatteren! Skriv kommentarene i en nøktern og nøytral tone.

Det er også mulig å komme med kommentarer til redaksjonen som ikke forfatterne har tilgang til.

Manuskripter som refuseres kan anbefales omarbeidet til en annen sjanger.

Fagfeller skal returnere vurderingen innen tre uker fra mottatt dato. Hvis det ikke er mulig, må fagfeller kontakte redaksjonen og eventuelt avtale et senere tidspunkt. Alternativt gis oppdraget til en annen fagfelle.

Forfatter får normalt tre ukers frist til å levere et nytt utkast etter første vurdering.

Hvis begge fagfeller har anbefalt store endringer av manuskriptet skal de gjøre en ny vurdering etter at forfatteren har gjort endringer i tråd med fagfellers råd. Normalt gis det to ukers frist for å gjennomføre denne vurderingen.

Spørsmål som fagfeller skal svare på under vurderingen av artikkelen

 • Er manuskriptet relevant for målgruppen?
 • Gir sammendraget et konkret og informativt inntrykk av hva artikkelen handler om?
 • Presenterer manuskriptet aktuell og ny kunnskap?
 • Er metodene presentert tilfredsstillende?
 • Er den teoretiske bakgrunnen for artikkelen gjort rede for?
 • Kommer hensikten/formålet tydelig fram?
 • Er språket akseptabelt?
 • Er resultatene presentert på en hensiktsmessig og forståelig måte?
 • Diskuterer forfatteren svakheter og mangler ved studien?
 • Er konklusjonene i tråd med innhold og resultater?
 • Er referansene oppdaterte og relevante for temaet?
 • Er referansene angitt i henhold til retningslinjene?
 • Ivaretar manuskriptet etiske prinsipper?
 • Er mulige interessekonflikter opplyst?

Mulige konklusjoner

 • Publisering i nåværende form
 • Publisering etter mindre endringer
 • Revurdering etter større endringer
 • Anbefales ikke publisert