Informasjon til fagfeller

Informasjon til fagfeller

Her kan du lese Bioingeniørens veileder for fagfeller og laste ned skjema for vurdering av artikler.

Publisert

Endret

Last ned (Word):

Skjema for vurdering av fagartikler.doc

Tidsskriftet Bioingeniøren er fagtidsskrift for bioingeniører og andre som er interessert i bioingeniørfaglig stoff. Bladet publiserer vitenskapelige artikler som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets (UHRs) definisjon:

 • Presenterer ny innsikt.
 • Er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
 • Er i et språk og har en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
 • Har rutiner for fagfellevurdering (refereeordning).

Bioingeniøren publiserer vitenskapelige fagartikler som er vurdert av to fagfeller. Fagfellenes funksjon er rådgivende og arbeidet er ulønnet.

Krav til fagfeller

For å være fagfelle i Bioingeniøren må man ha:

 • Minimum mastergradskompetanse
 • Hatt en selvstendig rolle i forskningsarbeid
 • Relevant yrkeserfaring
 • Publisert i fagvitenskapelige tidsskrift

Anonymitet

Det er delvis anonymitet mellom forfatter og fagfeller (fagfellen vet hvem forfatteren er).

Innholdet i manuskriptet behandles som fortrolig informasjon inntil artikkelen eventuelt er publisert. Fagfeller skal makulere/slette manuskriptet når oppdraget er utført.

Vurderingens gang

Fagartikler fordeles av redaksjonen til aktuelle fagfeller for vurdering.

Når redaksjonen kontakter fagfeller med en forespørsel om å ta et oppdrag, bør fagfeller snarest gi tilbakemelding om oppdraget kan gjennomføres. Fagfeller skal returnere vurderingen innen tre uker fra mottatt dato. Hvis det ikke er mulig, må fagfeller kontakte redaksjonen og eventuelt avtale et senere tidspunkt. Alternativt gis oppdraget til en annen fagfelle.

Forfatter får normalt tre ukers frist til å levere et nytt utkast etter første vurdering.

Hvis begge fagfeller har anbefalt store endringer av manuskriptet skal de gjøre en ny vurdering etter at forfatteren har gjort endringer i tråd med fagfellers råd. Normalt gis det to ukers frist for å gjennomføre denne vurderingen.

Så langt det er mulig, foregår all korrespondanse elektronisk.

Alle kommentarer, forslag til endringer eller anbefalinger skal begrunnes kort. Manuskripter som refuseres kan anbefales omarbeidet til en annen sjanger.

Vurdering av manuskriptet

Det forventes at fagartikler som skal publiseres i Bioingeniøren er gjennomgått med et kritisk blikk og at feil eller mangler blir påpekt.

Bioingeniøren har utarbeidet en veiledning for artikkelforfattere som skal følges. Fagfeller bør blant annet kommentere artikkellengde og eventuelt komme med forslag til tekst eller tabeller/figurer som er overflødige.

Det er utarbeidet et skjema som sendes ut sammen med det enkelte manuskript. Husk at skjemaet skal leses av artikkelforfatteren! Skriv kommentarene i en nøktern og nøytral tone.

Skjema for vurdering av fagartikler

Skjemaet inneholder punkter som skal krysses av og kommenteres. Disse punktene skal veilede forfatteren dersom det anbefales å gjøre endringer, eventuelt underbygge begrunnelsen for refusering. 
I tillegg skal fagfeller gi en mer utfyllende tilbakemelding. Den skal gis på forsiden av det vedlagte skjema under «Kommentarer».

Vurderingen skrives direkte inn i det elektroniske skjemaet og det hele sendes som vedlegg til e-post. 
Fagfeller kan også skrive kommentarer inn i det elektroniske manuskriptdokumentet med rød skrift eller fet type. Bruk funksjonen «Spor endringer».

Noen spørsmål som fagfeller bør stille seg under vurderingen av artikkelen:

 • Er den relevant for bioingeniører?
 • Tilfører den ny kunnskap til faget?
 • Er det gjort rede for det teoretiske grunnlaget for artikkelen?
 • Forstår du artikkelen? Påpek setninger eller avsnitt som er uforståelige eller uklare.
 • Gir sammendraget et konkret og informativt inntrykk av hva artikkelen handler om?
 • Kommer hensikten/formålet tydelig fram?
 • Er metode/analyse (hvis det dreier seg om en vitenskapelig artikkel) presentert tilfredsstillende?
 • Er resultatene presentert på en hensiktsmessig og forståelig måte?
 • Diskuterer forfatteren svakheter og mangler ved en eventuell studie?
 • Er konklusjonene i tråd med innhold og resultater? Er de etterprøvbare?
 • Er litteraturlisten relevant og i tråd med retningslinjene?
 • Ivaretar manuskriptet etiske prinsipper?
 • Er mulige interessekonflikter opplyst?

Last ned (Word):

Skjema for vurdering av fagartikler.doc