Originalartikkel

Originalartikkel

Originalartikler er basert på egne innsamlede og bearbeidede data. Materialet skal ikke ha vært publisert tidligere. Omfanget av artikkelen bør ikke overskride 22 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. Et strukturert norsk og engelsk sammendrag samt hovedbudskap kommer i tillegg. 

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Slik bygger du opp artikkelen:

Tittel: Tittelen skal være kort og presis. Den skal fortelle hva artikkelen handler om og fenge leserens interesse. Bruk av forkortelser bør unngås. Omfang anbefales til mellom 40 og 90 tegn, inkludert mellomrom. Kom gjerne med flere forslag til titler.

Innledning: Temaet for artikkelen belyses gjennom en litteraturgjennomgang. Sentrale begreper skal forklares, eventuelt defineres. Det skal føres en logisk argumentasjon for hvorfor studien er relevant. Innledningen skal munne ut i en problemstilling.

Det skal gis svar på spørsmålet ”Hvorfor begynte du med studien?”

Materiale og metode: Beskriv utstyr og metoder (oppgi firmanavn) og eventuelle deltakere i studien, inkludert inklusjons- og eksklusjonskriterier. Design- og analysemetoder beskrives slik at leseren både skal kunne evaluere og gjennomføre tilsvarende studie. 
Bruk ikke subjektive ord (for eksempel vanskelig, problematisk, tidkrevende), men beskriv de faktiske omstendighetene. Referer gjerne til studier som har testet påliteligheten av de metodene som benyttes. Eventuell godkjennelse fra Regional Etisk Komite (REK), personvernombud, Forsøksdyrutvalget (FDU), Datatilsynet eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) skal nevnes i denne delen. Statistiske metoder forklares i et eget avsnitt.

Det skal gis svar på spørsmålet ”Hva gjorde du?”

Resultater: Resultatene som presenteres skal være relevante for problemstillingen eller temaet som belyses. Ta med både negative og positive funn, men ikke nødvendigvis alle resultatene. Bruk ikke subjektive ord (for eksempel interessant, overraskende) og diskuter ikke resultatene i dette avsnittet. Data kan presenteres i tabeller og/eller figurer. Ikke gjenta hele innholdet i teksten, men oppsummer hovedinnholdet, og henvis til tabeller og figurer.

Det skal gi svar på spørsmålet ”Hva fant du?”

Diskusjon og konklusjon: Gjenta kort hypotesen eller hensikten med studien og beskriv hovedfunn. Resultatene skal vurderes i forhold til studiens begrensninger (for eksempel hvis det er en liten studie). Betydningen av resultatene i undersøkelsen diskuteres i forhold til teori, til tidligere undersøkelser innen samme eller liknende tema, eksisterende praksis og mulig anvendelse i framtidig praksis, samt videre forskning på temaet. Diskusjonen avsluttes med en konklusjon. Konklusjonen skal belyse, eventuelt besvare problemstillingen. Unngå utsagn som ikke støttes av data.

Det skal gis svar på spørsmålet ”Hva betyr funnene?”

Takk: Personer som har bidratt til arbeidet, men som ikke oppfyller kravene til forfatterskap, kan takkes i dette avsnittet. Det bør presiseres hva bidraget har bestått av. Slik takk forutsetter at de aktuelle personene har samtykket. Eventuelle finansieringskilder til prosjektet kan også inkluderes her, eventuelt under Interessekonflikter.

Interessekonflikter: Eventuelle interessekonflikter oppgis i eget avsnitt.

Referanser: Artikkelen bør ikke inneholde mer enn 20 referanser. Se eget punkt under «Generell informasjon», «Referanser»

Sammendrag og nøkkelord: Hovedinnholdet i artikkelen skrives i et strukturert sammendrag som ikke overskrider 1500 tegn (inkl. mellomrom). Sammendraget er en konsentrert versjon av manuskriptet og inneholder det viktigste under materiale- og metodedelen, samt de viktigste resultatene. Sammendraget skal ikke inneholde diskusjon, men avsluttes med hovedkonklusjonen på studien. Under sammendraget skal det gis tre - fem sentrale nøkkelord. Unngå gjentakelse av ord fra tittelen.

Hovedbudskap: Artikkelens hovedfunn oppsummeres i to-fire korte setninger under overskriften hovedbudskap. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn. Punktene skal formuleres i preteritum. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Engelsk sammendrag: Artikkelens tittel, sammendrag og nøkkelord skal oversettes så direkte som mulig til engelsk.

For tips til skrivingen se gjerne på denne artikkelen: Slik skriver du en vitenskapelig artikkel

Eksempler på vitenskapelige originalartikler:

DNA-ekstraksjon: Mengde er ikke synonymt med mangfold

Fyllingsgradens innvirkning på hematologiske parametre

Betydningen av ulike kanaler i verving av blodgivere

Øvrige retningslinjer: