Den mystiske pool

Prøvesvaret

Den mystiske pool

En pool med fire koronaprøver var positiv på to av tre målgener. Ved repetert analyse ble poolen positiv for kun ett målgen, og ved separat testing av enkeltprøvene dukket alle tre genene opp. Var vi vitne til trolldom og magi i laboratoriet, eller hadde dette (som det meste) en naturlig forklaring?

Publisert

Endret

Av SILJE NYSTED HAGEN, fagansvarlig bioingeniør preanalyse og GURO KRISTINE STØDLE, molekylærbiolog, Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF.

På Nordlandssykehuset analyseres prøver til covid-19 primært med en kommersiell test som påviser tre gener i SARS-CoV-2; N-genet, RdRp-genet og E-genet. For å begrense bruk av reagenser og plast har vi valgt å analysere prøver fra teststasjonen for ansatte i pool med fire prøver, et nyttig verktøy siden de fleste prøvene er forventet negative. De gangene vi har positivt funn i en pool analyseres de fire enkeltprøvene separat, og funnet bekreftes som oftest i én av enkeltprøvene.

Hemming var ikke årsaken

Fra produsent var det opplyst at alle tre gener må detekteres for at resultatet skal tolkes som positivt. Tidlig i april analyserte vi en pool to ganger, og opplevde at to gener (RdRp- og N-genet) kom opp i første kjøring og kun ett gen (N-genet) ble detektert i andre kjøring. Ved separat testing av prøvene dukket alle tre genene opp i den ene prøven. Ved pooling av prøver er det en risiko for å miste svake positive resultater pga. fortynning, i vårt tilfelle 1:4. Vi valgte derfor å undersøke denne poolen nærmere.

Vi laget tre pooler med to prøver i hver; den ene positive prøven kombinert med hver av de tre negative prøvene. Målet var å utelukke at hemming i prøvematerialet fra en av de tre negative prøvene var årsaken til at ikke alle tre genene ble oppkopiert i poolen. Hemming var ikke årsaken.

Ulik deteksjonsgrense?

I den positive enkeltprøven kom E-genet opp med Ct-verdi 33.5. I pool med én negativ prøve (1:2 fortynning) var Ct-verdien 35, før E-genet forsvant med en kombinasjon av fire prøver (1:4 fortynning). Var årsaken til de mystiske resultatene at vi ved en Ct-verdi på rundt 35 nærmer oss deteksjonsgrensen for E-genet, og at de tre genene har ulik deteksjonsgrense? Vi konkluderte med det, men har ikke før i nyere tid fått bekreftet dette. I slutten av mai mottok vi endelig en kvantitativ SARS-CoV-2 kontroll, og fikk kjørt fortynningskurver med kvantitativt materiale. Deteksjonsgrense for hvert målgen er nå bestemt, og vi har bedre kjennskap til hvilken Ct som er grenseverdi for sikkert resultat. For E-genet er denne verdien Ct=34,98. Det stemmer med resultatene vi observerte i «den mystiske pool».

Nødvendigheten av pool vurderes kontinuerlig

Erfaringen med «den mystiske pool» fortalte oss at vi ikke burde kombinere mer enn fire prøver i en pool, da fortynningen er tilstrekkelig til at vi kan miste svake positive resultater. Vi har også en «in-house» PCR for kun E-genet som vi bruker ved behov. Hadde vi analysert den originale poolen med den, ville den antagelig blitt negativ. Vi analyserer derfor ikke pooler med prøver på vår «in-house» PCR. Prøver fra ansatte ved spesielt utsatte avdelinger pooles ikke, og nødvendigheten av å analysere i pool for å spare reagens og plast vurderes kontinuerlig.

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2