Studiefondet venter på søknad fra deg

Foto: iStock Photo

Fagstyret mener

Studiefondet venter på søknad fra deg

BFI lurer på hvorfor ikke flere søker støtte til videreutdanning fra Studiefondet. Går du med planer om å ta videreutdanning, nøl ikke med å sende en søknad!

Publisert

Endret

Formålet med studiefondet er blant annet å bidra med økonomisk støtte for at medlemmer kan ta videreutdanning som fremmer bioingeniørfaget. Med videreutdanning menes studiepoenggivende emner fra høyskole eller universitet på masternivå eller høyere. Fagstyret tror ikke alle medlemmer vet om denne muligheten og vil med dette reklamere for studiefondet. I fjor ble det tildelt 222 540 kroner i ordinære søknadsmidler, men vi kunne gjerne ha ønsket å tildele enda mer!

Satsning på utdanning og kompetanse

Ett av BFIs satsningsområder i denne perioden er utdanning og kompetanse. Studiefondet har gitt BFI muligheten til å bidra med økonomisk støtte til videreutdanning innen bioingeniørfaget. Medlemmer kan søke om økonomisk støtte til doktorgrad, mastergrad inkludert delemner, og til spesialistgodkjenning som bioingeniør. Utviklingen med stadig flere spesialistgodkjente bioingeniører de seneste årene, har vært svært gledelig.

Studiefondet kan bidra med inntil 25 000 kroner i økonomisk støtte til studieløp med sikte på å bli spesialistgodkjent bioingeniør.

Noen av dere er i ferd med å formalisere videreutdanningen dere har ved å bli spesialistgodkjent bioingeniør. Andre har så vidt startet på en videreutdanning og vurderer å søke. Som mange kanskje er kjent med krever spesialistgodkjenning 30 studiepoeng innen relevante fagfelt. Å ta enkeltemner (del av en mastergrad) kan medføre både reise- og oppholdsutgifter. Det er mulig å få dekket slike utgifter fra studiefondet. Jeg tok et enkeltemne ved Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet i fjor vår og det medførte en del reiseutgifter. Støtten fra studiefondet reduserte disse kostnadene.

Studiefondet kan bidra med inntil 25 000 kroner i økonomisk støtte til dere som har begynt på et studieløp med sikte på å bli spesialistgodkjent bioingeniør.

Poster - nasjonalt og internasjonalt

Studiefondet gir også økonomisk bidrag for å presentere poster både på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Verdenskongressen for bioingeniører i Firenze nærmer seg. Flere bioingeniører har sendt inn abstrakt og fått tilbakemelding om posteren er blitt antatt eller ikke. Det er både spennende og lærerikt å presentere poster i et internasjonalt forum, og det å presentere sitt arbeid for andre bioingeniører i verden er en fin anledning til å fremme bioingeniørfaget.

Det kan søkes om 6000 kroner for å presentere en poster nasjonalt og 12 000 kroner for å presentere en poster internasjonalt. Det er tildelt 17 posterstipend til å presentere postere på den kommende verdenskongressen, og studiefondets styre håper på mange søknader om posterstipend til den nasjonale kongressen for bioingeniører i Tromsø i mai 2019.

Stipendmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter

Det er alltid mulig å søke studiefondet om støtte til forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter, samt utredninger. Fagstyret oppfordrer spesielt til å søke om prosjektmidler knyttet opp til et av våre satsningsområder i denne perioden. Disse er «Utdanning / kompetanse» og «Bioingeniører i primærhelsetjenesten», men studiefondets komité er selvfølgelig åpen for andre forslag. Har du en idé til et prosjekt så oppfordrer vi deg til å søke!

I tillegg utlyser BFI av og til en større sum til et bestemt prosjekt. Sist BFI utlyste stipendmidler var i 2013. De ble gitt til prosjektet “Ut av laben – til pasientens beste”, også kjent som prosjektet om diagnostisk samarbeidspartner. Dette prosjektet ble gjennomført i 2014 og var svært vellykket. Foreløpig er det dessverre kun to bioingeniører som jobber i slike stillinger i Norge, til tross for at prosjektet viste at dette ga kortere svartid og at færre analyser ble rekvirert. «Ingenting vesentlig skjer før et mønster blir brutt», sier et gammelt ordtak.

Forhåpentligvis er dette prosjektet starten på en endring hvor vi ser at flere slike stillinger blir opprettet.

BFI vil i nær fremtid lyse ut midler til et nytt slikt prosjekt med ønske om å bidra til videreutvikling av bioingeniørfaget. Har du en idé til et prosjekt, så oppfordrer vi deg til å søke!

Søknadsfristene til studiefondet er 15. februar, 1. mai og 1. november.
Den som intet søker, intet vinner!

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Utdanning, Økonomi