Bruk studiefondet til å øke kompetansen din

Fagstyret mener

Bruk studiefondet til å øke kompetansen din

Studiefondet er som mange av dere er kjent med, et fond som ble opprettet under fusjonen mellom NOBI og NITO. Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som bidrar til å heve bioingeniørfaget.

Publisert

Endret

Av Rita von der Fehr, leder BFIs fagstyre

Det er søknadsfrist tre ganger i året, men det er veldig variabelt hvor mange søknader vi får inn. Fagstyret har tidligere i denne spalten oppfordret medlemmene av BFI til å søke.

En enkel veiledning

BFIs sekretariat kommuniserer med søkerne gjennom hele prosessen, sender forespørsel hvis det mangler informasjon eller svarer ut spørsmål i forkant av forespørsel. Dette fungerer godt, men vi i studiefondets styre ser behov for å utforme og tilgjengeliggjøre en veileder som alle BFIs medlemmer kan ha nytte av i søkeprosessen.

Styret i studiefondet har mulighet til å bruke studiefondet til å påvirke utviklingen innenfor bioingeniørfagene. Vi har blant annet tidligere utlyst stipend til utvikling av et masteremne, prosjekter som bioingeniørens kjernekompetanse og implementering av diagnostisk samarbeidspartner. Alle er prosjekter innenfor områdene som fagstyret har ønsket å gi ekstra fart og kraft i utviklingen av. I disse dager ser vi at det er behov for støtte til bioingeniører innenfor forskning. For noen år tilbake opprettet BFI et eget rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning (RUFBIF). Vi ser at flere og flere bioingeniører tar ansvar for egne forskningsprosjekter, noe studiefondet ønsker å støtte opp om.

Søk spesialistgodkjenning

Vi ønsker ikke minst å bruke studiefondet til å oppmuntre bioingeniører til å ta spesialistgodkjenning, fordi vi vet at dette er en unik mulighet for leder og bioingeniør sammen å skaffe til veie kompetanse man savner i laboratoriet. Samtidig får bioingeniøren en formell videreutdanning som stimulerer til økt kompetanse ikke bare for den enkelte bioingeniør, men ofte for hele avdelingen. Flere helseforetak har som kjent også lagt inn en lønnskompensasjon for spesialistgodkjenning, noe fagstyret oppfordrer alle helseforetak til å gjøre. Denne form for kompetanseheving er stimulerende både for den enkelte bioingeniør og for hele fagmiljøet. Spesialistgodkjenning kan også være en begynnelse på veien mot master, som kjent har vi etter hvert flere og flere bioingeniører som går den veien.

Fagstyret denne perioden har hårete mål om å øke antall spesialistgodkjenninger til det dobbelte. Studiefondet er et unikt virkemiddel til å påvirke dette. Et skritt på veien er å justere rammene for støtte, og nå også å lage en veileder som gjør det enda enklere å sende inn en god søknad til studiefondet.

Studiefondets styre jobber i disse dager med veilederen, som vi vil gjøre tilgjengelig for alle medlemmer av BFI. Vi ønsker at dette skal gjøre det enklere for deg å søke, og jeg håper vi ser søknaden din snart.

Hilsen fra leder av BFIs studiefond.

Stikkord:

BFI