NITO: Individuell lønnsfastsettelse gir best resultater over tid

Det er en kjent problemstilling at lønnssamtaler ved mange helseforetak, etter NITOs oppfatning, ikke håndteres lojalt i samsvar med det som er avtalt mellom Spekter og SAN/NITO. Illustrasjon: iStock

Debatt

NITO: Individuell lønnsfastsettelse gir best resultater over tid

Svar på debattinnlegget «NITO flagger avtalefestet lønnssamtale – for bioingeniører i helsevesenet føles det som en dårlig spøk». Innlegget ble skrevet av «Overbioingeniør på et sykehus i Sør-Norge», og ble publisert på bioingenioren.no i juni.

Publisert

Endret

Av KNUT AARBAKKE, forhandlingssjef NITO

(Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger)

NITOs lønnspolitikk bygger på at NITOs medlemmer er attraktiv arbeidskraft som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Erfaring viser at lokale forhandlinger, med individuell lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass, er det lønnsdannelsessystemet som gir best resultater over tid for våre medlemmer. NITO sentralt skal legge til rette for at mulighetene utnyttes lokalt. Skal systemet fungere må både NITO sentralt, tillitsvalgte og medlemmene selv utnytte mulighetene på arbeidsplassen, og si tydelig fra til arbeidsgiver når det ikke fungerer.

NITOs erfaring er at i mange virksomheter fungerer lønnsamtalene i samsvar med det som er avtalt i overenskomstene. Lønnssamtalen er et viktig virkemiddel, og det er et mål for NITO å få lønnsamtalen også til å fungere godt i helseforetakene. Det er en kjent problemstilling at lønnssamtaler ved mange helseforetak, etter NITOs oppfatning, ikke håndteres lojalt i samsvar med det som er avtalt mellom Spekter og SAN/NITO. Dette er problemstillinger som NITO jobber med.

Arbeidsgiver plikter å følge overenskomsten

Det som er avtalt i overenskomstene mellom Spekter og SAN/NITO er arbeidsgiver og arbeidstaker forpliktet til å etterleve. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at det gjennomføres en lønnssamtale årlig med NITOs medlemmer, og å foreta en vurdering av det enkelte NITO-medlems lønnsinnplassering. En lønnssamtale er en viktig forutsetning for at arbeidsgiver kan foreta en forsvarlig saksbehandling.  Dersom en arbeidsgiver ikke gjennomfører lønnssamtaler, eller unnlater å foreta individuelle vurderinger, vil det kunne anses som en manglende etterlevelse av overenskomsten. Den som representerer arbeidsgiver plikter å sørge for at det som er avtalt i overenskomstene faktisk etterleves av arbeidsgiversiden - på alle nivåer i helseforetaket.

Dersom NITOs medlemmer opplever at overenskomsten ikke følges lojalt, er det viktig at NITOs tillitsvalgte på helseforetaket blir varslet om dette. Alvorlige og gjentatte brudd på avtalen må påpekes og følges opp, hvis ikke mister avtalen sin verdi. Overenskomstene har regler om hvordan NITO kan ta opp brudd på avtalene på arbeidsplassen.

Lønnssamtalen er et virkemiddel for å påvirke

NITOs medlemmer vil på sin side ha en plikt til å gjennomføre en lønnssamtale med arbeidsgiver. Det er viktig å være klar over at en lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling, men en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvor lønn er tema.

Lønnssamtalen er et virkemiddel som er med på å påvirke lønnsnivået på kort og lang sikt. Å unnlate å gjennomføre en lønnssamtale vil neppe være med på å forbedre lønnsnivået for den enkelte individuelt - eller for NITOs grupper som en helhet.

Det enkelte NITO-medlems lønn påvirkes av hva som forhandles frem sentralt, lokalt og individuelt. Det er etter NITOs syn viktig at en bruker alle disse mulighetene for å nå det som er et felles mål: Best mulige lønns- og arbeidsvilkår for NITOs medlemmer.

Les også forrige innlegg i debatten:

NITO flagger avtalefestet lønnssamtale – for bioingeniører i helsevesenet føles det som en dårlig spøk

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO