Vitenskapsteori – hva er vit(s)en?

FAG Bøker

Vitenskapsteori – hva er vit(s)en?

Jeg kommer absolutt til å anbefale denne boken til egne studenter og andre som ønsker en introduksjon til eller oppfriskning av temaet vitenskapsteori.

Publisert

Endret

Av KRISTIN SOLUM STEINSBEKK, førsteamanuensis, Institutt for bioingeniørfag, NTNU - Trondheim

Forfatter: Åge Wifstad

Forlag: Universitetsforlaget, 2018

Antall sider: 208

Pris: 349 kroner

ISBN-nummer: 9788215027616

Læreboken «Vitenskapsteori for helsefagene» er skrevet for studenter innen helsefag, inkludert bioingeniører. Bokens formål er å gi lesere med helsefaglig interesse en introduksjon til vitenskapsteori. Forfatteren gjør dette på en formålstjenlig måte, blant annet ved å hente «snapshots», som han kaller det, fra fagfeltet medisin og helse.

Tre deler

Boken er delt inn i tre separate deler. I første del tar Wifstad for seg temaet objektiv kunnskap, hva det er og hvordan denne kunnskapen produseres. Her forklares betydningen av naturvitenskaplige metoder med innhenting av data, statistiske beregninger, eksperimenter og modeller for utviklingen av kunnskapen dagens moderne medisin bygger på. Del 1 avsluttes med å problematisere skillet mellom den fysiske verden, det som kan måles og tallfestes - og subjektive opplevelser og erfaringer, eksemplifisert ved skille mellom kropp og sinn.

Del 2 handler om andre typer kunnskap enn den som produseres ved bruk av naturvitenskaplige metoder. Slik kunnskap er også essensiell innen helsefagene. Kropp og sykdom er tvetydige begreper, og kroppen er både objekt og subjekt. Vi har en kropp, men vi er også kroppen vår. Sykdom er ikke bare noe man har, man er også syk. Dette er viktig, også for bioingeniører som i sitt virke som regel har fokuset på det som objektivt kan observeres, måles og tallfestes. I denne delen trekkes fenomenologi, hermeneutikk og praktisk kunnskap frem for å forstå alternative måter for kunnskapsproduksjon.

Del 3 tar for seg vitenskapsteori som sådan. Her presenteres empirismen med observasjoner og eksperimenter som grunnlag for opparbeidelse av kunnskap. Deretter beskrives Popper sitt alternative syn på vitenskap med formulering av antagelser, hypoteser og streben etter å falsifisere (avkrefte) hypotesene. Boken avsluttes med en kort introduksjon til Kuhn og hans ideer om at utvikling av kunnskap skjer innenfor et sett av rammer/forståelser; et paradigme. Og når disse ikke er tilstrekkelige, ikke kan hjelpe oss til å forstå eller forklare, utløses det en «vitenskapelig krise» og et nytt paradigme oppstår.

Et krevende tema

Hva kunnskap og vitenskap er, er grunnleggende filosofiske spørsmål som er utfordrende å forklare på en enkel måte. Jeg synes forfatteren gir en introduksjon til slike spørsmål på en innsiktsfull og pedagogisk måte. Boken er en introduksjon og ikke en fyldig utdyping av de enkelte temaene. Ønskes dette, må en gå til andre kilder. Strukturelt er teksten delt opp på en god måte hvor hver del inneholder kapitler med gode, beskrivende overskrifter og underoverskrifter. Det er stort sett forklarende innledninger og oppsummeringer av vesentlig innhold for hvert kapittel og hver del. Dette gjør temaene i boken godt tilgjengelig for leseren. Boken kan leses som en helhet fra start til slutt - eller hver del for seg. I tillegg er det lett å finne frem til sentrale temaer for å kunne repetere, noe som er flott for studentene! Men, temaet er krevende. Det er ikke her «våre» studenter har fokuset når de utdanner seg til bioingeniører. Jeg hadde ønsket at noen temaer var noe mer forklart eller tydeligere trukket frem, for eksempel hva forskjellen er på data, informasjon og kunnskap. Det benyttes til tider et vitenskapelig språk med ord og uttrykk fra filosofien og samfunnsvitenskap som er fremmed for våre studenter. Derfor kunne boken med fordel ha inneholdt en ordliste med grundige forklaringer og begreper.

Boken anbefales

Faget vitenskapsteori er viktig for bevisstgjøring og kritisk tenkning. Det problematiserer hvordan kunnskap produseres og hvordan sannheter etableres - og viser vitenskapens begrensinger. Det er nyttig med en introduksjon til vitenskapsteori, som denne boka er. Nyttig for våre studenter når de skal utvikle seg til faglig dyktige bioingeniører, til helsepersonell som reflekterer over eget fagfelt og egen praksis. Jeg kommer absolutt til å anbefale boken til egne studenter og andre som ønsker en introduksjon til eller oppfriskning av temaet vitenskapsteori.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Bokomtale, Utdanning