IKT-konsulent laboratoriemedisin, Helse Møre og Romsdal

Tilbake til ledige stillinger

IKT-konsulent laboratoriemedisin, Helse Møre og Romsdal

Varighet:
Fast
Sted:
Helse Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist:
26.03.2023

IKT-konsulent laboratoriemedisin

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Møre og Romsdal HF

Vil du bli vår nye kollega?

Klinikk for diagnostikk har ledig stilling som IKT-konsulent innan laboratoriemedisin.

Stillinga er i dag organisert i Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank. Den som vert tilsett skal arbeide tett saman med den andre IKT-konsulenten i Klinikk for diagnostikk og ha oppgåver i alle laboratorium i klinikken som er medisinsk biokjemi og blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi.

Laboratoria i Helse Møre og Romsdal innførte Helseplattforma (HP) sitt laboratoriedatasystem Beaker i 2021. Om omlag eit år skal resten av HMR ta i bruk HP. Vi har i tillegg to andre laboratoriedatasystem (LIMS), Sympathy (patologi) og Prosang (blodbank). Overgangen gjer at innhaldet i stillinga vil endre seg over tid.
For å kunne møte dagens og morgondagens utfordringar treng Helse Møre og Romsdal dyktige og engasjerte medarbeidarar som er positive til endringar.

Vi ber om at dokumentasjon på utdanning og tenestebevis/attestar frå tidlegare arbeidsforhold blir lasta opp som vedlegg til CV/søknad.

Arbeidsoppgåver

 • Månadlege rapportar og statistikk
 • Oppfølging av ulike arbeidsprosessar knytta til fakturering, refusjonar, ordrer knytta til regnskapssystem og oppfølging av utbetalingsvedtak mottatt frå Helfo
 • Oppfølgingar av all elektronisk svarrapportering
 • Vere involvert opp mot leverandørar ved installering av instrument og mellomvareprogram
 • Vere involvert med bestillingar og oppkoblingar av IKT-utstyr
 • Vere ein sentral innmeldar til HP og vere IKT-utstyrsbestillar
 • Oppgåver innan Beaker/HP kan bli tillagt
 • Andre aktuelle IKT-oppgåver i klinikken
 • Noko reising mellom sjukehusa vil vere aktuelt

Kvalifikasjonar

 • IKT-kompetanse. Interesse og kompetanse/erfaring frå spesialisthelsetenesta er ønskeleg
 • Erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og LIMS
 • Tilleggsutdanning innan IKT eller tilsvarande vil bli vektlagt
 • Kjennskap og erfaring frå ulike IKT-program, til dømes Excel, Power BI og andre
 • Ønskeleg med kompetanse innan statistikk
 • Ønskeleg med kompetanse innan programmering
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektleiing er ynskeleg
 • Må mestre norsk og engelsk, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Må kunne arbeide både sjølvstendig og i team
 • Vere arbeidsam og ha høg arbeidsmoral
 • Evne til omstilling og interesse for vidareutvikling
 • Evne til å skape samarbeid for å oppnå felles mål
 • Evne å tenke heilskapeleg
 • Trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Medvirke til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Brit Valaas Viddal, Avdelingssjef, tlf. 70 10 54 82

Se annonsen på webcruiter.no/ Søk på stillingen

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200 årsverk fordelt på 6500 tilsette, og gir eit differensiert tilbod innan dei fleste fagfelta i somatikk og psykisk helsevern. Hovudoppgåvene våre er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Vår visjon er å vere "På lag med deg for helsa di." Vi ønskjer kvalifiserte søkarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillende politiattest. Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no