Prøvetaking til ACTH uten is

Ill. Wikimedia Commons

FAG resymé

Prøvetaking til ACTH uten is

En bioingeniørbachelor ved Århus universitetshospital fikk laboratoriet til å endre praksisen for prøvehåndtering.

Publisert

Endret

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) er et hormon som produseres i hypofysen. ACTH stimulerer blant annet frigjøring av stresshormonet kortisol, og er aktuelt å analysere sammen med kortisol for å differensiere om over- eller understimulering av kortisol skyldes sykdom i hypothalamus, hypofyse eller binyren. ACTH er svært utsatt for proteolytisk degradering i fullblod, og det anbefales derfor å holde prøveglasset nedkjølt (4C) inntil kjølesentrifugering og avpipettering av plasma. Dette medfører en ekstra belastning, i tillegg kreves det spesialtransport av prøven til laboratoriene. Tidligere studier har antydet at ACTH kan være stabil i romtemperatur, men studiene har vært små (n=10-20) og praksis har ikke blitt endret. 

Tre bioingeniørstudenter ved VIA University i Århus stilte spørsmål om hvorfor man måtte ta med isvann på prøverunden når bestillingen var ACTH. De mente det var upraktisk og tungvint, og ønsket derfor å utvikle en smartere metode for å kjøle ned prøvene. Prosjektet startet med en holdbarhetsstudie av ACTH i fullblod, og resulterte i en forskningsartikkel som nylig er publisert i Scandanavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (1).

I studien, som ble utført ved Århus universitetshospital, studerte studentene ACTH-verdier i EDTA-blod fra 30 pasienter. De sammenliknet prøver oppbevart i romtemperatur (RT) og på is 0, 2, 4, 24 og 48 timer før sentrifugering. For å ha en spredning på analysesvarene inkluderte studien både pasienter med kjent hypofyserelatert diagnose (n=6) og pasienter med andre diagnoser (n=24).

Plasma ble oppbevart frosset fram til analysering. Tinet plasma ble analysert i duplikat, med elektrokjemiluminisens immunoassay på Cobas 6000 e601 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Resultatene viste at nivået av ACTH i prøvene sank i begge gruppene over tid. ACTH-nivåene for prøver oppbevart i RT var etter fire timer 95,7% av nivået for prøver som ble oppbevart på is og kjølesentrifugert umiddelbart etter prøvetaking. Etter 24 timer var nivåene falt til 81,1 % (RT) og 88,5 % (is), noe som er uakseptabelt for begge gruppene.

Studien er liten, og det var få prøver hvor nivået av ACTH lå i det nedre referanseområdet (7,2-63,3 ng/L). Men nivået av ACTH i analysesvarene i studien så ikke ut til å være influert av konsentrasjonen av ACTH i prøven. Hovedkonklusjonen i studien er at prøver kan oppbevares som fullblod i romtemperatur inntil fire timer før avpipettering hvis en godtar en gjennomsnittlig bias på -4,3 %. Ved Århus universitetshospital er det nå slutt på at bioingeniørene tar med isvann på prøverunden når det er rekvirert ACTH.

Denne studien viser at det er viktig å stille spørsmål ved gjeldende praksis, og at forhandlers anbefalte retningslinjer ikke alltid stemmer. Å slippe å ta med is på prøverunden, eller sende polikliniske pasienter til laboratorier med kjølesentrifuge, er med på å gjøre hverdagen enklere både for rekvirent, prøvetaker og ikke minst pasienten.

Les også:

Kommentaren fra Hormonlaboratoriet, OUS

Stikkord:

Bacheloroppgave, Blodprøvetaking, Danmark, Medisinsk biokjemi, Preanalyse