Mitt møte med fagstyret

For meg har det vært en bratt læringskurve å bli med i BFIs fagstyre, men samtidig har det bydd på mange spennende utfordringer, skriver Samehia Kausar.

Fagstyret mener

Mitt møte med fagstyret

Høsten 2022 ble jeg valgt inn i BFIs fagstyre av alle dere som er medlemmer i BFI, og jeg er takknemlig for tilliten dere har vist meg.

Publisert

Endret

SAMEHIA KAUSAR, medlem av BFIs fagstyre

Jeg har lyst til å bruke denne anledningen til å fortelle dere litt om fagstyrets arbeid. Det er mye som ikke er synlig før du selv sitter med oppgavene.

Den nye fagstyreperioden begynte i januar 2023 med fire nye medlemmer og ny leder. Den første tiden har vært veldig spennende. Vi begynte rett før NITOs største arrangement, den nordiske bioingeniørkongressen i april 2023, her i Oslo. Dette var grundig planlagt og organisert av BFIs sekretariat - i nært samarbeid med programkomiteen, fagstyret, yrkesetisk råd og de åtte rådgivende fagutvalgene vi har i BFI.

Kongressen ga oss mulighet til å bli kjent med mange av våre dyktige bioingeniørmedlemmer. Det var tre flotte dager og vi er veldig fornøyde med kongressen!

Fagstyrets oppgaver og aktiviteter skal gjenspeile bioingeniørfagets behov og vi skal være en stemme for bioingeniørene. I de første møtene har vi derfor diskutert hvilke utfordringer bioingeniører har i dag og hvordan vi kan løfte fram disse og peke på løsningsforslag. Vi har for eksempel snakket om behovet for desentralisert utdanning, om hvordan vi kan får mer bioingeniørkompetanse i kommunene og hvordan vi kan ta vare på autorisasjonsordningen.

I løpet av et år har fagstyret seks styremøter og det har så langt vært mye å lese og sette seg inn i av sakspapirer og protokoller. Fagstyret deltar i forvaltningen av BFIs studiefond, gir innspill til politiske høringer og jobber med budsjett, handlingsplan og kursplan sammen med sekretariatet i BFI.

Fagstyrets oppgaver og aktiviteter skal gjenspeile bioingeniørfagets behov og vi skal være en stemme for bioingeniørene

En hyggelig oppgave vi har i fagstyret er å oppnevne medlemmer til råd og utvalg. I dem er det mange flotte bioingeniører som brenner for faget og bidrar til utvikling av eget fagområde. Vi ønsker at det skal være god variasjon i alder, bosted og bakgrunn. Når det er behov for nye medlemmer til de rådgivende utvalgene, annonserer vi dette i Bioingeniøren og i sosiale medier. Da kan du søke om å være med. I tillegg velger medlemmene i BFI et yrkesetisk råd som sitter i tre år, samme periode som fagstyret. Sammen med yrkesetisk råd er de rådgivende utvalgene navet i BFI.

For å ha et nært og godt samarbeid, sitter fagstyrets medlemmer som observatører i de ulike rådgivende utvalgene og i yrkesetisk råd. Det gir oss mulighet til å fortelle om vårt arbeid, svare på spørsmål og bringe nyttig informasjon om hva som skjer i utvalgene tilbake til fagstyret. Jeg for min del synes det er spennende å få innblikk i hvordan yrkesetisk råd og NITO BFI forskning arbeider med sine fagfelt.

Som medlem i fagstyret forsøker jeg å holde meg oppdatert om viktige saker knyttet til fag, etikk, helse- og utdanningspolitikk og internasjonalt bioingeniørfaglig arbeid.
For meg har det vært en bratt læringskurve å bli med i BFIs fagstyre, men samtidig har det bydd på mange spennende utfordringer og det gir meg og resten av fagstyret mulighet til å utvikle bioingeniørfaget sammen med dyktige og engasjerte bioingeniører!

Stikkord:

BFI, Fagstyret