Etikk i hverdagen

Foto: iStockphoto

Etikk

Etikk i hverdagen

Det er viktig å kunne stoppe opp og reflektere over de handlingsvalg som tas i en travel hverdag.

Publisert

Endret

Av CHRISTINA MATHESON MÆLAND, medlem av BFIs yrkesetiske råd

Når stressnivået øker, er det lett at moralen synker. Det er lettere å miste roen, gjøre noe overilt eller si ting man normalt ikke ville sagt. Det er viktig å kunne stoppe opp og reflektere over de handlingsvalg som tas i en travel hverdag. Jeg tenker på handlingsvalg som ikke nødvendigvis er faglige, men relasjonelle.

På bioingeniørutdanningen undervises det i profesjonsetikk. I yrkeslivet har vi flere etiske retningslinjer å forholde oss til. Disse tegner stort sett de store linjene og selv om vi har kjennskap til disse, kan de være vanskelige å trekke ned til aktivt bruk i arbeidshverdagen.

Verdier og normer

Ordet «verdi» brukes som et moralsk nøkkelbegrep og kan være et mål, et ideal eller en prioritering. Våre verdier endrer seg over tid og ut fra gitte situasjoner. Våre prioriteringer uttrykker våre verdier i praksis. Ideelt sett ønsker man å være en god kollega og bidra til et godt arbeidsmiljø, men dersom man bruker tid på å være frustrert, baksnakke og klage, sier dette i praksis noe om oss: Den verdien vi praktiserer og den vi har som ideal, stemmer ikke alltid overens. Det trengs av og til en korreksjon av vårt indre kompass.

En bevisst tilnærming til etiske dilemmaer, kan bidra til et bedre arbeidsmiljø.

På en arbeidsplass har man normer. Det er omfatter både regler, retningslinjer og mer uformelle sosiale spilleregler for «skikk og bruk».

En etisk problemstilling er en vanskelig situasjon hvor viktige verdier er involvert, og hvor man er usikker på hva som er riktig å gjøre.

Vi trenger oversikt over både verdier og normer for å kunne bruke etikken som et verktøy i vanskelige situasjoner.

Etikk som verktøy

Vi bruker mye tid på faget vårt. Det er utrolig viktig å ha oppdatert kunnskap for å kunne gi rett svar til rett tid. Men er vi oppdatert på etikken? Jeg vil tro at flere av oss ikke bruker like mye tid på å reflektere over hvordan vi praktiserer etikken på jobb; hvilke verdiprioriteringer vi gjør. Dette kan faktisk ha konsekvenser både for hvordan vi har det på jobb og hvordan vi utøver faget.

Etisk refleksjon på arbeidsplassen

Å bruke etisk refleksjon kan hjelpe oss til å ta de riktige beslutningene med de riktige begrunnelsene.

Når man identifiserer en vanskelig situasjon som en etisk problemstilling, åpner man for å kunne benytte verdier og normer for å finne mulige løsninger gjennom refleksjon. Det utvider handlingsrepertoaret og gjøre oss mer etisk sensitive. Slik vi stadig bruker «faglig skjønn» i arbeidet vårt, vil vi også kunne bruke «moralsk skjønn» på en mer bevisst måte.

En etisk refleksjon kan gjøres sammen med en gruppe kollegaer, fortrinnsvis ledet av en som har gjort slik refleksjon tidligere. Som med alt annet, kreves både kunnskap og erfaring for å kunne ta gode valg i vanskelige situasjoner.

Det kreves at gruppen er interessert, lydhør og stiller gode, åpne spørsmål. Husk at det ikke nødvendigvis er den riktige løsningen man er på jakt etter, men den riktigste løsningen.

I heftet «Etikk for bioingeniører» finnes det god veiledning for å kunne gjennomføre etiske refleksjoner på arbeidsplassen. Vi som sitter i yrkesetisk råd vil også kunne være til hjelp. NITO har nylig kommet med et etikkspill også! Dette er nå i ferd med å promoteres. Bruk de hjelpemidlene som finnes! På den måten sikrer man kvalitet og trygghet på arbeidsplassen.

En bevisst tilnærming til etiske dilemmaer, kan bidra til et bedre arbeidsmiljø.

 

 

Stikkord:

Etikk, Yrkesetikk, Yrkesetisk råd